Staking vs Mining và tương lai của quản trị phi tập trung

Mô hình cơ chế đồng thuận Proof Of Stake (POS) đã trải qua một chặng đường dài kể từ ngày khởi đầu của nó từ năm 2012. Xuất phát đơn giản từ một giải pháp hiệu quả hơn về mặt năng lượng so với cơ chế Proof Of Work (POW) của Bitcoin, giờ đây POS cũng đã cho thấy rằng nó là một cơ chế quản lý thú vị. Nhưng như mọi phát minh khác trong lĩnh vực crypto, POS vẫn còn một số vấn đề cần phải giải quyết.

dao bitcoin btc mining

Default image
Mike
Mike is a blockchain enthusiast and journalists who relish writing about the real life applications of blockchain technology and innovations to drive general acceptance and worldwide integration of the emerging technology. His desires to educate people about cryptocurrencies inspires his contributions to renowned blockchain based media and sites. Benjamin Godfrey is a lover of sports and agriculture.
Articles: 18

Leave a Reply